•  

    Het bestuur gaat tijdens de ledenvergadering toestemming vragen voor enkele bestuurswisselingen. Drie van de zes bestuursleden zijn statutair aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Daan Appels, penningmeester Edwin de Graaf en lid Marcel Janssens. Als opvolger van Daan Appels draagt het bestuur voor zittend bestuurslid Coen Zwiers en als opvolger van Edwin de Graaf Christel Poppe. Als de leden akkoord gaan bestaat het bestuur na 25 november uit vier personen: Coen Zwiers (voorzitter), Bob de Geus (secretaris), Christel Poppe (penningmeester) en Frans Budel (lid).