• Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik VVO Wifi-Gastnetwerk 
  Download als pdf

  1. Toepasselijkheid

  Deze voorwaarden zijn van toepassing voor eenieder die gebruik maakt van het VVO Wifi-Gastnetwerk.  

  1. Definities

  Gebruik: VVO stelt gratis Wifi-Gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik.

  Gebruiker: Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het VVO Wifi-Gastnetwerk.  

  VVO Wifi-gastnetwerk: Draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met VVO Wifi-Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet  

  VVO: Velpse Voetbalvereniging Olympia

  1. Algemene voorwaarden

  VVO biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden. Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van VVO zoals die zijn vastgelegd in de Algemene voorwaarden en huisregels van VVO. VVO is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren. Het gebruik van het VVO Wifi-Gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. VVO kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde of wanneer dit leidt tot verstoring van het netwerk. VVO houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van Wifi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van VVO in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van VVO een andere reden bestaat. VVO is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

  1. Gedragscode

  De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit. VVO neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn. Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen. Spamming and Invasion of Privacy - Intellectual Property Right Violations - Obscene or Indecent Speech or Materials - Defamatory or Abusive Language - Forging of Headers - Hacking - Distribution of Internet Viruses, Trojan Horses, or Other Destructive Activities- Facilitating a Violation of this Agreement of Use - Export Control Violations - Other Illegal Activities – Resale De gebruiker verklaart VVO nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. VVO is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is VVO niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij VVO of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in login procedure, account en e-mailadres. De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor VVO voortvloeiende schade. VVO behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen. VVO verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in het Reglement van VVO is vast gelegd. Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst VVO Wifi-Gastnetwerk dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode. Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het VVO Wifi-Gastnetwerk van samenhangen is het Nederlands recht van toepassing.