• Nieuwsbrief - Toekomstvisie sportpark de Pinkenberg

  30 mrt 2024 Beheerder
 • Toekomstvisie sportpark de Pinkenberg - Maart 2024

 • Zoals in december in een eerste nieuwsbrief gemeld zijn de drie voetbalverenigingen, inclusief de SVO vv Pinkenberg, met elkaar en met de gemeente Rheden in gesprek om een visie op te stellen voor de toekomst van het sportpark De Pinkenberg. Voetbal is hierbij het uitgangspunt, maar het streven is om te komen tot een duurzaam en open sportpark.

  Aanleiding van dit proces is in eerste instantie de sterk verouderde accommodaties van de verenigingen. Gaan de verenigingen ieder voor zich investeren en voortborduren op gebouwen die niet meer van deze tijd zijn? Of slaan we de handen ineen en durven we groot te denken: “een duurzame nieuwe accommodatie die invulling geeft aan zowel de behoefte vanuit de (voetbal)sport, de directe omgeving (o.a. natuurwaarden) alsmede een nader te onderzoeken palet van andere behoeften en functies die bijdragen aan optimaal gebruik van het gebouw”, ook in de ochtend- en middaguren.

  Omdat alle verenigingen dezelfde uitdaging hebben is het interessant samen te onderzoeken waar de gemeenschappelijke belangen liggen om van daaruit naar een ambitieus totaalplan voor de toekomst te streven. Alleen ga je vaak sneller, maar samen kom je verder.

  Proces tot nu toe

  Een brainstormgroep met ongeveer 10 à 15 personen per vereniging heeft in december tot en met februari drie avonden met elkaar van gedachten gewisseld hoe het sportpark er in de toekomst uit zou kunnen zien. In de weg daar naar toe onderkennen de verenigingen dat samenwerking de sleutel is naar succes: elkaar beter leren kennen en een vertrouwensband creëren. Zodoende hebben we onderzocht waar ook voor de korte termijn al kansen liggen elkaar te helpen en samen op te trekken. Alles met het doel nog meer vertrouwd te raken met elkaar om van daaruit nog grotere dingen te realiseren, waaronder over een aantal jaren een geheel nieuwe accommodatie.

  De opbrengst van de brainstorm was in grote lijnen te verdelen in vier categorieën:

  1. Mogelijkheden voor het sportpark in combinatie met de omgeving van het sportpark;
  2. Ideeën voor de accommodaties zelf (de clubhuizen);
  3. Suggesties voor nieuwe activiteiten/sport op of rond de velden;
  4. Voorstellen voor de vraag “Hoe ziet de samenwerking tussen de clubs en eventuele partners eruit op het sportpark in de toekomst”.

  Complimenten voor deze groep leden, het resultaat mag er echt zijn. De tweede en derde avond zijn gebruikt om de opbrengst te prioriteren en te verdelen in korte, middellange en lange termijn mogelijkheden. De avond met omwonenden in december 2023 ging vooral over de omgeving van het sportpark. Bewoners ervaren geluids- en parkeeroverlast, vinden de toegangsweg verkeersonveilig en vragen aandacht voor de natuurlijke omgeving van het sportpark. De werkgroep was erg blij met de inbreng van de inwoners.

  In februari is een avond gehouden met mogelijk nieuwe partners die van de velden dan wel de accommodaties gebruik zouden kunnen maken. Ook dit was een succesvolle avond. Een aantal van de aanwezigen was enthousiast en zag een samenwerking met één of meerdere clubs wel zitten.

  Resultaat tot nu toe

  Vanuit het bovengenoemde proces is een aantal kansen voor de verenigingen gekomen. Zo zien de clubs overdag mogelijkheden om het sportpark in te zetten voor commerciële en maatschappelijke doelen. Denk hierbij aan: dagopvang voor kwetsbare groepen en/of een locatie voor andere verenigingen/activiteiten, waarbij er verschillende zijn genoemd, waaronder een BSO. Enkele suggesties voor nieuwe activiteiten op of rond de velden zijn ruimte voor scholen om te sporten (wat al gebeurt), jeu de boules, seniorensport of Beach sporten.

  Daarnaast liggen er mogelijkheden op het gebied van samenwerking, waarbij deze zijn onderverdeeld in de korte en lange termijn. Op korte termijn kan er bijvoorbeeld meer samenwerking worden gezocht in het organiseren van gezamenlijke (KNVB) opleidingen, EHBO/AED cursussen, (externe) kampen in de zomer, het verbeteren van parkeren / verkeersveiligheid en samenwerking op inkoop. Op de korte maar ook iets langere termijn kan gekeken worden naar samenwerking bij de jeugd. Omdat het aantal teams bij de oudere jeugd beperkt is zou het logisch zijn hier aandacht aan te besteden en met deze spelers het gesprek aan te gaan. Belangrijkste bij de samenwerking is dat de sfeer en eigenheid van de verenigingen blijft behouden, zo werd aangegeven op de verschillende avonden.

  Tot slot liggen er, zoals al aangegeven, kansen op het gebied van de accommodatie op de lange termijn. De drie clubs hebben te maken met achterstallig onderhoud, verduurzaming en hebben hierover zorgen voor de toekomst. Het voornemen is nu om de mogelijkheid te onderzoeken om op lange termijn naar één duurzame accommodatie te gaan: een accommodatie staat er niet binnen 1-2 jaar, vandaar de focus op de lange termijn.

  Vervolg

  De resultaten worden in april en begin mei door iedere vereniging apart besproken met het eigen bestuur en de leden, zodat alle leden worden geïnformeerd en er dus geen verrassingen in de visie zullen staan. Ook wordt de opbrengst met/door de gemeente besproken. Daarna wordt de visie vastgesteld.

   

  Besturen van VVO, SC Veluwezoom, DVOV, vv Pinkenberg & Gemeente Rheden