• Reglement alcoholverstrekking

  Paragraaf 1: Algemene bepalingen


  Artikel 1: Begripsbepalingen
  a) Alcoholhoudende dranken
  Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedestilleerd met minder dan 15% alcohol
  Sterke drank: gedestilleerd met 15% alcohol of meer.
  b) Toegelaten horeca-activiteiten
  Horeca-activiteiten uitgeoefend door VVO, niet zijnde:
  - bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden;
  - bijeenkomsten van niet-leden;
  - de verhuur of het ter beschikking stellen door VVO van het clubhuis en/of de inventaris aan derden tijdens VVO activiteiten.
  c) Sociale hygiëne
  Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan;
  dat ze rekening houden met elkaars waarden en normen, rollen en functies. Kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik en - misbruik zal aanwezig moeten zijn bij de barvrijwilligers, evenals de wil om verantwoord alcoholgebruik in het clubhuis te bevorderen. Sociaal vaardig moeten huis- en gedragsregels uitgedragen en nageleefd worden. Verder wordt kennis van de Drank- en Horecawet verondersteld en enige kennis van de technische en ruimtelijke voorzieningen in het clubhuis.
  d) Leidinggevenden
  Personen, door het bestuur aangewezen, die de leiding hebben wanneer alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Minimum leeftijd: 21 jaar. Zij moeten in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne of vergelijkbaar document en op de vergunning van VVO      vermeld staan.
  e) Barvrijwilliger
  Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, barwerkzaamheden doet. Minimum leeftijd: 18 jaar, zie verder art. 7.

  Artikel 2: Wettelijke bepalingen
  De volgende wettelijke bepalingen moeten worden nageleefd:
  Verkoop van alcohol houdende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
  Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
  De verstrekker van alcohol dient, bij twijfel, de leeftijd van de aspirant koper vast te stellen.
  Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde.
  Aan dronken personen, ter beoordeling van barvrijwilliger, wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt.
  Het is verboden personen toe te laten in het clubhuis die dronken zijn of onder invloed van drugs zijn.

  Artikel 3: Vaststellen en wijzigen
  De ALV dd. november 2001 gaf het bestuur mandaat het bestuursreglement inzake verantwoord alcoholgebruik in het clubhuis en evt. wijzigingen in de toekomst af te handelen. Tijdens de bestuursvergadering van 13 februari 2012 is het bestuursreglement inzake verantwoord alcoholgebruik in het VVO clubhuis opnieuw vastgesteld.

  Paragraaf 2: Sociaal Hygiënische bepalingen

  Artikel 4: Aanwezigheid
  Op de momenten dat in het clubhuis alcohol wordt geschonken, moet er altijd een leidinggevende in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger met IVA-certificaat (instructie verantwoord alcoholgebruik) aanwezig zijn.

  Artikel 5: Huisregels VVO clubhuis
  Zie bijlage Huisregels VVO clubhuis. Aangevuld met: Prijsacties die het alcoholgebruik stimuleren zijn niet toegestaan. Alcoholvrije drank wordt zoveel mogelijk goedkoper aangeboden dan alcoholhoudende drank. Energydranken en sportdranken vormen bijvoorbeeld een uitzondering op deze regel.

  Artikel 6: Openingstijden en schenktijden
  De openingstijden van het clubhuis zijn (indien vrijwilligers beschikbaar):
  Maandag         19.00-23.00 uur
  Dinsdag          19.00-23.00 uur
  Woensdag       13.00-17.00 uur
  Donderdag      19.00-24.00 uur
  Vrijdag            tijdens wedstrijden of verenigingsevenement
  Zaterdag         09.00-18.30 uur
  Zondag           09.00-18.30 uur
  Alcohol wordt op zaterdag geschonken vanaf 15.00 uur mits er op dat moment geen jeugdteams spelen. Op zondag vanaf 12.00 uur. Doordeweekse dagen vanaf 20.00 uur.

  Artikel 7: Kwalificatienormen en IVA voor barvrijwilligers
  Minimum leeftijd 18 jaar.
  Hebben instructie gevolgd (certificaat).
  Staan als zodanig bij VVO geregistreerd en op de lijst gezet voor de gemeente.
  Zijn betrokken bij de vereniging als lid, dan wel anderszins.

  Artikel 8: Voorlichting
  Huis- en gedragsregels, incl. leeftijdsgrenzen, worden goed zichtbaar in het clubhuis opgehangen.
  Geen reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank in het clubhuis, behalve die van het biermerk(en) van de drankenleverancier.

  Artikel 9: Handhaving, klachten, procedures en sancties
  Het bestuur van VVO en de leidinggevende zijn belast met de algemene leiding van het clubhuis. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en van dit reglement.
  Gegronde klachten dienen direct onder de aandacht te worden gebracht van het bestuur.

  Het bestuur zal bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement t.o.v. betrokkene(n), zijnde de consument of verstrekker, gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft binnen 2 maanden maatregelen als de klacht gegrond blijkt te zijn. Het bestuur informeert de indiener van de klacht over het resultaat van de afweging.
  Een ieder kan gegronde klachten indienen bij de Gemeente of Voedsel- en Warenautoriteit.

  Paragraaf 3: Paracommerciële bepalingen

  Artikel 10: Toegelaten horeca-activiteiten
  Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de vereniging richting niet bij de vereniging aangesloten personen mag plaatsvinden één uur voor, tijdens en één uur na wedstrijden, trainingen en overige activiteiten die een sportief karakter hebben.
  Geen reclame mag worden gemaakt door de club voor niet binnen de doelstelling vallende, resp. andere horeca-activiteiten dan die welke toegelaten zijn als omschreven in artikel 1b.

  Artikel 11: Handhaving, klachtenprocedure en sancties
  Het bestuur en de leidinggevende zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de naleving van de paracommerciële bepalingen.
  Klachten over het gestelde in art. 9 moeten ter kennis worden gebracht van de KNVB.

  Aanvaard op: 12 maart 2012
  Geüpdate op: 15 december 2020

  Namens het bestuur van VVO.