• Veilig sportklimaat

  VVO is een vereniging waar iedereen zich prettig voelt en waar we samen voor een veilige sportomgeving zorgen.

  Op deze pagina is informatie te vinden over onze (gedrags)regels, het aanname beleid en de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
  Voor vragen kan je terecht bij het bestuur of bij onze vertrouwenscontactpersonen. Kijk voor meer informatie over de VCP’s op https://www.vvo.nu/vertrouwenspersonen-vvo

  Gedragsregels:
  Hieronder vindt je de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt;
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.;
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;
  • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer;
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken;
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 • Aannamebeleid Vanaf seizoen 2022-2023 moeten alle vrijwilligers die werken met jeugdspelers van VVO in het bezit zijn van een VOG. Over de aanvraag hiervan wordt men spoedig geïnformeerd door de vertrouwenscontactpersonen.Een ieder die aan de slag gaat, zal daarnaast in gesprek gaan met het VVO bestuur. De gedragsregels en omgangsvormen binnen VVO worden in de eerste/eerstvolgende teammanagers- & trainersavond uitgelegd.

  VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor iedereen en voor minderjarigen in het bijzonder. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers. Het NOC*NSF en de KNVB stimuleren dit bij hun leden.

  Wie moet een VOG inleveren? VVO onderschrijft het belang van een VOG voor vrijwilligers. Wij vragen alle vrijwilligers die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of andere kwetsbare personen, om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Dit geldt voor teammanagers en trainers.

  Wat is een VOG? Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van die persoon. U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

  Waarom een VOG? Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Het vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

  Hoe vraag ik een VOG aan? Het aanvragen van een VOG als VVO-vrijwilliger is gratis. Onze vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een e-mail toegestuurd. Via een link in die e-mail komt u terecht op de site van Justis, waarin u gevraagd wordt de verklaring digitaal in te vullen. Hiervoor moet u met uw DigiD inloggen. Binnen 8 weken ontvangt de aanvrager zelf al dan niet de VOG per post. Deze moet (op papier) ingeleverd worden bij de vertrouwenscontactpersoon of het bestuur.  

  Geldigheid De VOG is 3 jaar geldig, daarna krijgt de vrijwilliger weer het verzoek om een nieuwe VOG te overleggen.

  Wat doet VVO met mijn VOG?De papieren VOG scannen wij in. Het digitale bestand bewaren wij in onze digitale ledenadministratie; Sportlink. In Sportlink houden wij ook per vrijwilliger bij tot wanneer de VOG geldig is. Het papieren exemplaar bewaren wij. Wanneer een VOG verlopen is, worden de digitale kopie én het papieren exemplaar vernietigd zodra de ledenadministratie een nieuwe VOG ontvangt, of wanneer de vrijwilliger niet meer in functie is.

  Melding bij de politie Een VOG biedt geen 100% zekerheid. Wel is het risico dat iemand met een VOG in het verleden de fout is ingegaan binnen de kaders waarop getoetst wordt, aanzienlijk kleiner. Wij zijn ons ervan bewust dat we met het vragen van een VOG geen absolute zekerheid kunnen bieden. VVO doet daarom bij vastgesteld overschrijdend gedrag door een vrijwilliger altijd melding hiervan bij politie en de KNVB, zodat de betreffende persoon in de toekomst geen VOG kan ontvangen