• VVO in ’t Goud: voorbereiding

  De voorbereidingen op het gouden jubileum op 3 maart 1951 startten op donderdag 25 november 1948. Die avond kwam de in het leven geroepen Jubileumcommissie (JUCO) voor haar eerste vergadering bijeen. De opdracht was ervoor te zorgen dat er op 3 maart 1951 zoveel contanten in kas zouden zijn, dat het Gouden Feest op een VVO waardige wijze gevierd kon worden.

  De JUCO staat onder voorzitterschap van Jan Veenendaal. Er wordt ook een Ere-Comité (tegenwoordig zouden we zeggen ‘Commissie van Aanbeveling‘) samengesteld met de burgemeester van Rheden, de heer De Bruin, als voorzitter.

  Er volgen acties om geld in te zamelen: spaarkaarten en loten (1e prijs een dames- of herenrijwiel), een jeugdtoernooi, een Nederlaagtoernooi, een gekostumeerde voetbalwedstrijd, een oud-Hollandse kermis, een poppenkast, fancy-fairs en tuinfeesten.

  Citaat uit het verslag van de JUCO-vergadering:

  “……En zo gaan we nu ons Gouden Feest vieren. Laten we hopen dat het mag slagen en wel op een manier zoals de JUCO zich dit heeft voorgesteld. En als wij, de leden, aan het einde van de Feesten

  aan het gezamenlijk Diner aanzitten, dan moeten wij tot elkaar kunnen zeggen:….”

                                HET IS PRACHTIG MOOI GEWEEST

                                ONS EIGEN GOUDEN FEEST.

 • De Jubileumcommissie JUCO 1951
 • Boven vlnr: J. Merkelbach (secretaris.), J. Veenendaal (voorzitter.), B.H. de Winter (penningmeester.). Onder vlnr: G.H. Meijrink, J. Jansen van Galen, W. van Gelder, Henny Doornink.

 • De JUCO vervaardigde een prachtig Jubileumnummer van clubblad de VVO’er: ‘VVO in ’t Goud’. Daarin een reeks bijdragen. Hieronder een kleine bloemlezing. Het taalgebruik ademt de tijdgeest.

  De voorzitter van de KNVB, de heer K.J.J. Lotsy

  “….Velp en Rozendaal wekken zulke dierbare herinneringen uit mijn jeugd op. Mijn ouders streken hier neer na de Indische jaren in het begin van deze eeuw. Ik mocht de school van meester Slempkes bezoeken. De Rozendaalse Torckschool. Het moge dan waar zijn dat ‘Vitesse’ voor de voetbalsport in Uw rayon de grote pionier is geweest, dat neemt niet weg dat Uw vereniging in Velp ongetwijfeld een rol heeft gespeeld die mij met waardering vervult…

  Laat men toch vooral niet vergeten, dat hoe beter men voetbalt en hoe prettiger men speelt, hoe rijper de vruchten zijn die men van zijn sportbeoefening plukt. Voetbal is een onuitputtelijke bron van vreugde, levenslust en levenskracht, vooral als die sport beoefend wordt in een vereniging met de echte begrippen van sportiviteit, een club van traditie, een club van karakter……’

  Burgemeester van Rheden en Erevoorzitter van het Erecomité dhr. J. de Bruin

  “….Een herdenking is pas ten volle geslaagd, wanneer zij niet slechts staat in het teken van het verleden, doch er vooral nieuw elan uit geboren wordt om de toekomst tegemoet te treden.

  De geest van saamhorigheid en de sportieve zin kunnen nimmer genoeg worden aangewakkerd. Mogen wij aan onze felicitatie met het gouden jubileum de wens verbinden, dat zij ook de komende halve eeuw veel zal bijdragen aan de karaktervorming van haar leden, één der eerste doelstellingen van gezonde sport. Veel succes bij Uw prestaties in technisch en pedagogisch opzicht!....”

  Voorzitter van VVO dhr. J.A.H.G. Koens

  “…..Ik richt mij in onze feestuitgave in het bijzonder tot onze leden, jeugdleden en donateurs onder het motto: ‘Nimmer versagen’. ‘Trouw’ is in het persoonlijke, zakelijke en verenigingsleven een begrip, waarin niet dan in zeer bijzondere gevallen van afgeweken mag worden. ‘Dienen’ is een begrip dat onafscheidelijk verbonden is aan ‘Trouw’. Wanneer ‘Trouw’ is gebleken, is ‘Dienen’ iets vanzelfsprekends. Ik kan met gepaste trots zeggen dat wat er ooit moge gebeuren, ons schip

  ‘De Olympiaan’, al mocht zij eens in een hevige branding komen, zich steeds zal bevrijden, omdat haar bemanning bezield is met de vaste wil het schip op de veilige rede te brengen en zij zal ‘Nimmer versagen’, omdat haar devies is: ‘Trouw is dienen…’

  Namens de Jeugdcommissie dhr. A. Bosveld

  ‘…..De begeleiding van de jeugd omvat meer dan alleen het sportleven. Ook wordt getracht een steentje bij te dragen, om de aan onze zorg toevertrouwde jongens in het maatschappelijk leven te doen slagen. ‘Willen is Kunnen’, moet dan ook de slagzin worden van al onze jeugdleden. Sportbeoefening moet jullie in het maatschappelijk leven de kracht geven je doel te bereiken. Bedenk dat juist de jeugdjaren het fundament vormen voor je latere leven. Laat dat fundament zo hecht mogelijk zijn….”

  Dr. A. van der Willigen, Voorzitter Reünistencommissie

  “…..De vriendenclub VVO verzamelde zich niet alleen op het voetbalveld, maar we zwommen ook samen in de IJssel en op Hemelvaartsdag gingen we dauwtrappen in de Imbosch. Mooie herinneringen ook aan het hellende veld aan de Genestetlaan met de vruchtbomen aan de kant.

  In de gezinnen waar ik als arts kom, bemerk ik steeds dat de rol die VVO in de harten van de junioren inneemt, nog even groot is als in de tijd waarin wij zelf jonge VVO’ers waren. En aangezien van de jeugd de toekomst afhangt, zie ik de volgende jaren met vertrouwen tegemoet. De gezellige vriendenband en zuiver amateuristische geest (een uitzondering in deze tijd!) zal blijven.

  Moge VVO ook in de volgende jaren groeien en bloeien…”