• Respect

  Zonder respect geen voetbal, VVO kiest voor 'zero tolerance'
  Op 2 december 2012 werd grensrechter Richard Nieuwenhuizen op een voetbalveld in Almere dusdanig mishandeld dat hij aan zijn verwondingen overleed. Het bezinningsweekend dat de KNVB daarop inlaste, zette het bestuur van VVO aan tot het organiseren van een Open Coffee-bijeenkomst met als thema geweld op en rond het veld.

  Een grote opkomst op zaterdag 9 december gaf aan dat ook veel leden van VVO en ouders van jeugdleden zich zorgen maken. Eén van de kernwaarden van VVO is respect. Respect voor tegenstanders, medespelers, scheidsrechters, grensrechters en ouders. Maar brengen we dat wel altijd in praktijk? Ook elftallen van VVO hebben wel eens te maken gehad met ontoelaatbaar geweld binnen of buiten de lijnen. Wat kunnen we daar aan doen? Hoe kunnen we stelling nemen tegen geweld op het voetbalveld?

  De bijeenkomst leverde tal van aanknopingspunten op voor maatregelen. Aan de hand daarvan heeft het bestuur van VVO zich toen gebogen over deze problematiek. Daarbij werd ook dankbaar gebruikgemaakt van een onderzoek dat studenten van de HBO-opleiding Sport Gezondheid & Management aan de HAN uitvoerden naar 'Sportiviteit en respect bij VVO'.

  Het resultaat van overleg en onderzoeken is dat het bestuur van VVO heeft besloten wangedrag strenger aan te pakken. Centraal in de repressieve aanpak staat de eigen tuchtcommissie. Ook aan de preventieve kant werden stappen gezet.

  Het nieuwe beleid  wordt benoemd als 'zero tolerance'. Bij VVO draait het voetbal om sportiviteit, plezier en presteren, in deze volgorde. Daar past geen wangedrag bij.


  De maatregelen die tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 april 2013 werden gepresenteerd zijn:

  1. Meer aandacht voor gedragscode en tuchtreglement;
  2. Bij overschrijving: overleggen van verklaring van goed gedrag;
  3. Nieuwe trainers: verplicht overleggen VOG;
  4. Elkaar aanspreken op (onjuist) gedrag;
  5. Bij wedstrijdbespreking nadruk leggen op sportiviteit en respect;
  6. Actievere inzet eigen tuchtcommissie;
  7. Jeugdleden stimuleren scheidsrechters cursus te volgen;
  8. Aandacht vestigen op maatregelen via site en nieuwsbrief;
  9. Bord bij ingang van complex dat aandacht vestigt op sportiviteit en respect.


  Hieronder puntsgewijs een korte toelichting op de maatregelen:

  1. Nieuwe leden krijgen de gedragscode en het tuchtreglement toegestuurd per mail en zijn verplicht een geprinte versie ondertekend in te leveren. Voor jeugdleden t/m 12 jaar tekenen de ouders/verzorgers;
  2. Leden van 13 jaar en ouder die van een andere vereniging overschrijving aanvragen naar VVO, zijn voortaan verplicht een verklaring van goed gedrag te overleggen die is afgegeven door het bestuur van de vereniging waarbij ze vertrekken. De verklaring moet zijn ondertekend door een met name genoemd bestuurslid van de betreffende club. Ook het telefoonnummer van dat bestuurslid moet worden vermeld (ter verificatie);
  3. Nieuwe trainers zijn verplicht een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te overleggen. VVO vergoedt de kosten hiervoor;
  4. Leidinggevenden, trainers, leiders en ouders worden gestimuleerd elkaar aan te spreken op (onjuist) gedrag. Met name tijdens informatiebijeenkomsten aan het begin en/of gedurende het seizoen zal de betrokkenen hier nadrukkelijk op worden gewezen;
  5. Trainers, coaches en leiders zijn verplicht kort voor het begin van iedere wedstrijd de nadruk te leggen op sportiviteit en respect;
  6. De bestaande tuchtcommissie van VVO zal in voorkomende gevallen (nog) sneller bijeenkomen om voorvallen te beoordelen en zonodig strafmaatregelen te nemen;
  7. Het samenstellen van een scheidsrechterscommissie die jeugdleden actief oproept een scheidsrechters cursus te volgen en jongeren die gaan fluiten begeleidt tijdens hun eerste maanden als scheidsrechter bij de jeugd;
  8. Van de nieuwe maatregelen wordt melding gemaakt op de site en via de nieuwsbrief. Ook krijgen alle leden een mail toegestuurd waarin wordt verwezen naar de genomen maatregelen;
  9. Bekeken wordt de mogelijkheid bij de ingang van het complex een opvallend bord te plaatsen met de tekst 'Zonder respect geen voetbal', of 'Sportiviteit en respect, óók bij VVO'.